OCR Output

Konungens Befallningshafvandes i Westerbottens än
Kungörelser

år 1902.

Ser Landskansliet. | Niris 133—136.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 133. Per Marklund har härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren J. O. A. Sohlberg att
verkställa laga delning å alla egorna till ”/s2 mtl N:o 1 Södra
Nyfors i Skellefteå socken; Och varder, jemlikt 13 $ uti Kongl.
Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige
delegare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt,
att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, efter det
denna kungörelse blifvit i Skellefteå sockens kyrka uppläst, hit
inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden
i valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i
orten att hit insända bevis om kungörelsens uppläsande i sagde
sockens kyrka. |

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 134. Sedan O. V. Vestermark och O. R. Vidmark
härstädes anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren
J. O. A. Sohlberg att verkställa laga skifte å alla egorna till
Björkdals by i Skellefteå socken, varder, jemlikt 13 8 uti
Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November
1866, öfrige delegare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar,