OCR Output

2

orten att hit insända bevis om kungörelsens uppläsande i sagde
sockens kyrka.

- Uppläses i Nysätra, Löfångers och Burträsks socknars kyrkor.

N:o 132. -På begäran intages följande
G »Kungörelse.

I följd af Konungens Befallningshafvandes i Westerbottens
län resolution den 29 Februari 1901, om erforderlig syn och
undersökning samt utredning om och huruledes Stenfors vatten¬
verksegare tillhörigt och till försågning vid Stenfors afsedt virke,
som framflottas i Vebomarksån och Kålabodaån, må kunna för
det öfriga fottningsgodset i dessa vattendrag afskiljas för att i
närheten af Stenfors qvarhållas, kommer syn i enlighet. med

kallas härmed vederbörande strand-, bro-, fiske- och vattenverks¬
egare samt andra, hvilkas rätt kan vara af frågan beroende, att
närvara och anföra hvad de akta nödigt vid de sammanträden,
som komma att hållas å följande platser, nemligen:

inom Nysätra socken å gästgifvaregården i Nybyn, Fredagen
den 10 instundande SER kl. 9 förmiddagen, då förrättningen
tager sin början;

inom Löfångers dekan å gästgifvaregården i Vebomark

inom Burträsks socken å gästgifvaregården i Bursiljum, Lör¬
dagen-den 11 instundande Oktober kl. 9 förmiddagen.

Umeå den 15 September 1902.
Erridolt Wijnbladh.»
Umeå, i Landskansliet, den 22 September 1902.
4. F. 0. Cederberg.
Arv. Almqvist.

Umeå 1902. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.