OCR Output

Kongens Befallnmgshatvandes I Westerbottens län
Kungörelser

år 1902.

N:ris [30—132.

Ser. B. ä Landskansliet.

Uppläses i Nordmalings sockens kyrka.

N:o 130. B., 3 Stål bar härstädes anhållit om förord¬
nande för Kommissionslandtmätaren Tycho Bergman att Uppe
och utstaka rågångarne omkring en från 2 ?/s seland N:o 2 i
Mjösjö, Nordmalings socken, afbndiad torplägenhet; Och varder,
jemlikt 13 8 i Kongl. Maj: ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9
November 1866, öfrige vederbörande, dem förrättningen angå kan,
härigenom förelagdt, att, vid äfvenbyr. af talans förlust, inom
fjorton dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Nordmalings soc¬
kens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena
sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det
Kronolänsmannen i orten att hit insända bevis om kungörelsens
uppläsande i sagde sockens kyrka. |

Uppläses i Nordmalings sockens kyrka.

N:o 131. Sedan Aug. Johansson härstädes anhållit om
förordnande för Koninmissionsländtmätaren Tycho Bergman att
verkställa läsa klyfning å alla egorna till hemmanet 2 31. seland
N:o 2 Mjösjö i Nordmalings socken, varder, jemlikt 13 8 uti Kongl.
Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige
delegare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt,
att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, efter "det

inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden
i valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i