OCR Output

Uppläses i länets kyrkor.

N:o 129. Jemlikt 16 $ i Kongl. Flottningsstadgan varder
okände egaren till 33 stycken omärkta sågtimmer, som vid årets
flottning i Öre elf tillvaratagits, härigenom förelagdt, att inom ¬
trettio dagar härefter hos Konungens Befallningshafvande i länet
sig anmäla, vid äfventyr, om det försummas, att det sålunda

tillvaratagna virket eljest säljes.
Umeå, i Landskansliet, den 10 September 1902.

A. F. O. Cederberg.
Arv. Almqvist.

Umeå 1902. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.