OCR Output

a

läst, hit Ronna med yttrande, huruvida de förena sig mod
sökandene i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬
mannen 1 orten att: hit insända. bevis om kungörelsens upplä¬
sande i sagde sockens kyrka. |

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 127. Lars Andersson, såsom egare till hemmanet
”/jos mtl Degerbyn N:o 1 i Skellefteå socken, Litt. D., har här¬
städes anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren
J..O. A.. Sohlberg att verkställa uträkning och granskning af
hans och Julius Dahlbergs hemmansskiften samt för rättelse af
rågången dem emellan; Och varder, jemlikt 13 $ uti Kongl.
Maj: ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige
vederbörande, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt,
att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton Hasan, efter det
denna kungörelse blifvit i Skellefteå sockens kyrka uppläst, hit
inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden
1 valet af förrättningsman, åliggande det Kronolänsmannen i
orten att hit insända "bevis om kungörelsens uppläsande i sagde
sockens kyrka. | |

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.

N:o 128. Sedan A. F. Forsberg härstädes anhållit om
förordnande för vice Kommissionslandtmätaren Knut Widmark
att verkställa laga delning å alla egorna till hemmanet ?/,, mtl.
N:o 14 Willvattnet (Granträsk) i Burträsk socken, varder, jem¬
likt 13 $ i Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga NSkiftesstadga den
9 November 1866, öfrige delegare, dem förrättningen angå kan,
härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
fjorton dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Burträsks sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena
sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det
Kronolänsmannen i orten att hit insända bevis om kungörelsens
uppläsande i sagde sockens kyrka.

É STOR