OCR Output

Konungens Befallmnoshatvandes i Westerbottens län
Kungörelser

år 1902.

Ser. B. Landskansliet. | N:ris 125—129.

FR AED TERRAN Sara = ——

Uppläses i Nysätra sockens kyrka.

N:o 125. Erik Carlson har härstädes anhållit om för¬
” ordnande för vice Rommissionslandtmätaren Magnus Bergstedt
att förrätta hemmuansklyfning å ?/« mtl N:o 5 i Hertsånger,
Nysätra socken; Och varder, jemlikt 13 8 uti Kongl. Maj:ts förnyade
Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delegare,

dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid
äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, efter det denna
kungörelse blifvit i Nysätra sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af
förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit
insända bevis om kungörelsens uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 126. Sedan Ludvig Melander och P. A. Lundberg .
härstädes anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren
J. O. A. Sohlberg att verkställa laga delning å alla egorna till
>/16 mtl Medle N:o 7 i Bkellefteå socken, varder, jemlikt 13
8 uti Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November
1866, öfrige delegare, dem för rättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid ”äfventyr af talans förlust, inom fjor ton dagar,
efter det denna kungörelse blifvit i Skellefteå sockens kyrka upp¬