OCR Output

6

Norrman, H. J., Förste landtmätare, Umeå.

Ohlsson, Axel, Komminister, Vesterhiske.

Oxehufwud, B., Direktör, Umeå, R. V. O., v. verkställande ledamot
Pettersson, J., Hemmansegare, styrelsesuppleant, Grisbacka.
Petterson, Oskar, Apotekare, Umeå.

Reinius, J. A., Handlande, Umeå.

Rönnberg, M. A., Kronolänsman, Ytterhiske.

Sedén, C. Th., Handlande, Umeå. å
Sandström, P., Skiftesgodeman, styrelseledamot, Teg.

Scherdin, Olaus, Major, R. S. O., styrelseledamot, Umeå.
Schöning, Ludv., Öfverste, K. S. O., K. N. O., Böle.

Sjöström, F. O., Kommissionslandtmätare, Umeå.

Stein, W., Kommissionslandtmätare, Teg.

Ullberg, J., Rådman, Umeå.

Akerblom, Joh., Bokhandlare, styrelseledamot, Umeå.

Öhlén, John, Förvaltare, styrelsesuppleant, Umeå.

Vallroth, J. V., Jägmästare, Umeå.

8 2.

Föredrogos de af styrelsen och revisorerna afgifna berättelse.

— — — se — — — — ———L "2 —— — — o— >

SE — — — — — feta — — ban— Mäss. — —

In fidem ¬
| G. Ahrling.
0 ; Justeradt:
Ludv. Schöning. J. Ullberg. Isak Grubbström.

Rätt transsumeradt, betygar:
In fidem

G. Ährling.
Umeå, i Landskansliet, den 23 Augusti 1902.

A. F. O. Cederberg.
. - John Falk.

Umeå 1902, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.