OCR Output

9 3

rigt synes oss vara fullt betryggande säkerhet för bankens fonder, hvadan vi,
med tillstyrkande af bifall till den i redogörelsen föreslagna afskrifningen å
obligationerna jemte meddelande att banken under räkenskapsåret icke drab¬
bats af någon förlust, föreslå att full och tacksam ansvarsfrihet beviljas för¬
valtningen för Westerbottens läns Sparbank för den tid revisionen omfattar.

Umeå den 20 Maj 1902. | |
0. Th. Bergström. — A. G. Elfstadius. = M. A. Rönnberg.
| Albin Ahlstrand.

Konungens Befallningshafvandes i Länet ombud.

—$——

Förteckning öfver Sparbankens hufvudmän:

Ahlstrand, A., Borgmästare, Umeå. | 2
Ahnlund, O., Teol. Doktor. Fr
Bergström, O. Th., Häradsskrifvare, R. V. O., Umeå.
Björkman, Carl d. ä., Hemmansegare, Röbäck.
Broman, Joh., Kronolänsman, Teg, styrelseledamot.
Bäcklund, H., Handlande, Umeå.
Eriksson, Erik, Hemmansegare, Böleå.
Forssell, E., v. Konsul, Säfvar.
Grahn, Eb. Er; Rådman, HR: V: OO; Umeå.
- Grubbström, nk Sjökapten, Uined.
Helleberg, B., f. d. Bruksförvaltare, Grisbacka.
Hellström, Å M., f. d. Öfverjägmästare, R. V. O., Ume.
Häggbom, E., Bankkanner, Umeå.
Häggström, Ad., Kopparslagare, Umeå.
Karsten, R. H., Rådman, R. V. 0., Umeå, ordförande och verkställande
ledamot.
Kjellén, Lars, Direktör, R. V. O., Yttertafle.
Lindahl, E. G., Läroverksadjunkt, Umeå.
Lindgren, J. V., Rektor, Umeå.
Lundberg, Aug., Skiftesgodeman, Teg.
Lundmark, C. E., Handlande, Umeå.
Nilsson, Joh., Riksdagsman, Skrafvelsjö. ” ¬
Nordström, P., Inspektor, Vesterhiske.