OCR Output

4

Med afseende på den behållning, som vid 1901 års slut qvarstående
delegare ega, klassificeras de sålunda:

4,568 st. egande t. o. m. 100 kronor ......... 123,586: 86
25467 3, SS OLVER 100. 0: mi. 500 ändt 396,387: 39

le 5 500 000 674,380: 46

BO 1,000 2000 110,521:-28

VE 3 5 2,000 kronor... ER 494.,089: 56:

S:ma 8,774 st. Summa kronor 2,664,965: 55

Tablå utvisande delegarnes antal och behållning vid slutet af
hvarje år för tioårsperioden 1892—1901:

År Antal Kronor År Antal Kronor
1800 ad 2,098:595 lo 1897 8,394 1 2,025,130 122
1893 8,131 | 2,167,040 |90 1898 9.029 | 2,955,084 |30
1894 8,194 | 2,188,898 196] — — 1899 9,084 | 2,760,704 |29
1895 | 7,824 | 2,251,448 |80 1900 8,656 | 2,541,473 |58
1896 7,999 (a 5A0 oRa 51 1901 8,174 | 2,664,965 |55

— Umeå den 9 Maj 1902.

R. H. Karsten.

B. Oxehufwud. ; — Johan Åkerblom. Joh. Broman.
Olaus Scherdiua. P. Sandströn.

HH, 0. Mång berg.

Revisionsberättelse.

Undertecknade, af hufvudmännen i Westerbottens läns Sparbank ut¬
-sedde revisorer för granskning af berörda sparbanks räkenskaper och förvalt¬
ning för år 1901, få härmed efter fullgjordt uppdrag, med åberopande af vid¬
fogade med räkenskaperna fullt öfverensstämmande redogörelse, vitsorda, att
någon anmärkning, hvarken emot de med reda och ordning förda räkenska¬
perna eller den med nit och omtanka handhafda förvaltningen, icke förekom¬
mit samt att tillgångarne såväl i afseende på utlånade medel, som ock i öf¬