OCR Output

Konungens Befallningshalvandes 1 Westerbottens kän
Kungörelser

år 1902.

ör Be | Landskansliet. | N:o 124.

N:o 124. I enlighet med gällande föreskrift intages föl¬

”Jande |

a) Redogörelse rörande Westerbottens läns
Sparbank för år 1901.

Debet.

Delegarnes fonder uppgingo
Vid: 1900 års slut till > mess... 2,041,479: 58
Under året hafva uti 5,344 poster
bIUVi MSallä sa nn SGD AND: fö
Delegarne godtgjord ränta å 4 ?/o
för 7 mån. och 5 9/0 för 5 mån. = 110,468: 72" 3117,428: 03
Hvarifrån afgå under året i 2,696 poster uttagna <+452,4692: 48 2,664,965: 55

Reservfonden belöpte sig vid

1000-208 dub TU sennsetnn 250: 08
Upplupna räntor för året ......... 140,092:63 — 394,3692: 66
Afdrages derifrån: : |
Delegarna EN FÄLLOR + scan 0 LEÖSLOS ET
ATHÖDIRBOR sa ls arsien 11,169: —
Pension åt 3 öden nee. P. 0. ;
Mångberg ... KS 1,000:5---¬

Arvoden till styrelselodamöter öek
revisorer... RA Mi gr ller SÄLG