OCR Output

Konga belallin oshalvandes i Westerbottens län
Kungörelser

år 1902.

Ser. B,.-- | Landskansliet. | N:o 16.

Uppläses i Umeå stads kyrka.

N:o 116. Konungens Befallningshafvande i länet har ge¬
nom resolution den 4 innevarande Augusti månad faststält
följande

»Matvarustadga för Umeå stad.

81.

Den som vill idka matvaruhandel — '& bod med försälj¬
ning af kött, fläsk, korf, sylta, färs eller andra så kallade kött¬
varor, eller för afsalu tillreda dylika, eller som vill idka mjölk¬
handel eller bageérirörelse, åligger det att innan rörelsen börjas,
derom göra skriftlig anmälan till helsovårdsnämnden, likaså om
handeln eller tillredningen flyttas eller öfverlåtes på annan...
person. |

8 9,

Mom. I. Lägenhet, i hvilken bagerirörelse idkas eller hvar¬
est kött, fläsk, korf eller andra charkuterivaror, torr eller salt
fisk, smör, ost eller mjölk saluhållas eller till försäljning förvaras,
eller köttvaror yrkesmässigt tillredas, skall vara sund, ljus, luf¬