OCR Output

4

kommer Handlanden P. A. Granströms i Obbola konkursmassa till¬
höriga nedannämnda fastigheter att till den AögsrbiBdande för¬
säljas, nemligen:

1:0) En från hemmanet ”/s2 mtl N:o 2 Obbola afsöndrad tomt
med åbyggnader, bestående de senare af:

a) Boningshus af timmer, på stenfot, afdeladt i kök, två
| boningsrum och förstuga med trappa å nedrå botten samt två
rum, en alkov och ett kädkontor samt förstuga å öfre botten;
husets öfre del utgöres af timrade plankväggar, yttertaket af
- asfaltpapp och bräder;

b) En uthusbyggnad af dels timmer och dels evake och
bräder, under tak af spån, afdelad i hemlighus, fähus, stall,
portlider och bod med mur i fähuset. På norra långsidan finnes
dessutom tillsatt ett resvirkeshus med tre egna väggar till göd¬
selrum;

; ec) En vedbod och redskapsbod af resvirke och bräder under
tak af Spån;

d) En stenkällare med svale jemte träöfverbyggnad under
tak af bräder;

e) En handelslägenhet af timmer under spåntak, afdelad i
handelsbutik, ett mindre kontor och s. k. packbod med vind
öfver hela huset.

Värdet för lägenheten jemte derå uppförda åbyggnader be¬
stämdes till 2,500 kroner.

2:0) En från ?/es mtl N:o 2 Obbola afsöndrad jordlägenhet, be¬
"lägen i sammanhang med nästföregående. 'Å lägenheten finnes
en större lada af resvirke och bräder under spåntak med golf
af bräder. Saluvärdet härå är bestämdt till 800 kronor;

3:0) Två tredjedelar uti en från ”/s2 mtl N:o 2 Obbola afsön¬
drad lägenhet, hvarå finnes uppfördt ett större hönshus af resvirke
under tak af spån med golf och innertak af bräder, i midten af
huset finnes inmurad gryta. Haluvärdet för denna lägenhet är
bestämdt till 200 kronor; ”

4:0) En från ?/e«4 mil N:o I Ström afsöndrad lägenhet, hvartill
någon körväg ej finnes. Å lägenheten finnas tvänne lador under

We