OCR Output

2

blifvit i Bjurholms sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af för¬
rättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit
insända bevis om kungörelsens uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 100. HEnär Jonas Johansson härstädes anhållit om
förordnande för Kommissionslandtmätaren T. Bergman att verk¬
ställa laga klyfning af alla egorna till hemmanet !/s mtl N:o 8
Ktabböle i Umeå socken, varder, jemlikt. 13 3 uk Konst
Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866,
öfrige delegare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt,
att, vid äfventyr af talans förläast, inom åtta dagar, efter det denna
kungörelse blifvit i Umeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af
. förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit
insända bevis om kungörelsens uppläsandei sagde sockens kyrka.

)

N:o TOT: Till kännedom meddelas följande

»EKung&örelse.

Vid denna dag af Degerfors tingslags egodelningsrätt fast¬
stäldt laga skifte i Alidens by i Degerfors socken har bestämts
att Mo” & Domsjö Aktiebolag i ersättning för mistad ståndskog
till Erik Andersson skall betala 3,637 kronor 5 öre, att gäldas:
inom tre år efter skiftets fastställande; betygas.

Tingsstället i Degerfors den 31 Maj 1902.
På embetets vägnar:

E. KRK. TLeijonhufvud.>