OCR Output

Kongens Befallningshalvandes 1 Westerbottens län
Kungörelser

år 1902.

Ser. B.. | ——— Landskansliet. | N:ris 98-103.

Uppläses i Bjurholms sockens kyrka.

N:o 98. Jonas ' Grönlund har härstädes anhållit om för
ordnande för Kommissionslandtmätaren J. A. Sandqvist att för¬
rätta egostyckning å hemmanet N:o 1 om 1'/2 seland af Grönnäs
by i Bjurholms socken; Och varder, jemlikt 13 8 uti Kongl.
Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige
delegare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt,
att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, efter det
denna kungörelse blifvit i Bjurholms sockens kyrka uppläst, hit
inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden
i valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i
orten att hit insända bevis om kungörelsens uppläsande i sagde
sockens kyrka.

¬

Uppläses i Bjurholms sockens kyrka.

N:o 99. Jonas Grönlund har härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren J. A. Sandqvist att för¬
rätta egostyckning å hemmanet N:o 1 om 1!/2 seland af Grönnäs
by i Bjurholms socken; Och varder, jemlikt 13 8 uti Kongl. Maj:ts
förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delegare,
dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr
af talans förlust, inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse