OCR Output

5

N:o 97. På begäran intages följande

gm

»Kungoörelse.

Till följd af stadgandet i 55 $ af gällande reglemente för
Brandstodsbolaget å landet inom Westerbottens län varder till
delegarnes kännedom härigenom meddeladt, att bolagets styrelse
den 6 sistlidne Maj beslutat att uttaxera brandstodsafgifterna för
brandstodsåret !5/s 1901—!4/3 1902 med 22 öre för åbyggnader
och 20 öre för lösören pr 100 kronor af ansvarighetsbeloppet.

Umeå 1 Brandstodsbolagets å landet inom Westerbottens
län kontor den 1 Juli 1902. om
op ILudv. Schöning. ;

O. Th. Bergström.»

Umeå, i Landskansliet, den 7 Juli 1902.

På Landshöfdinge- Embetets vägnar:
Olot Åkerrén. John Falk.

Umeå 1902. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.