OCR Output

2

äfventyr af talans förlust, inom tolf dagar, efter det denna
kungörelse blifvit i Säfvars sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden 1 valet af
förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit
insända bevis” om kungörelsens uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Bjurholms sockens kyrka.

N:o 95. Sedan Jacob Johansson härstädes anhållit om
förordnande för vice Kommissionslandtmätaren Fritiof Andersson
att förrätta egostyckning af hemmanet 1 seland N:o 1 Sjönäs i
Bjurholms socken, varder, jemlikt 13 $ uti Kongl. Maj:ts förnyade
Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delegare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr
af talans förlust, inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse
blifvit i Bjurholms sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af för¬
rättningsman; åliggande det HKronolänsmannen i orten att hit
insända bevis om kungörelsens uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.
t

N:o 96. Enär Olof Petter Olofsson och Johan Anton
Hedqvist härstädes anhållit om förordnande för Kommissions¬
landtmätaren E. J. Hedman att verkställa laga skifte å alla egorna
till !/16 mtl N:o 1 Nygård i Burträsks socken, varder, jemlikt 13 $ uti
Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866,
öfrige delegare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt,
att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, efter det denna
kungörelse blifvit i Burträsks sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökandene i valet af
förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit

insända bevis om kungörelsens uppläsande i sagde sockens kyrka.