OCR Output

Konungens Befallnmeshafvandes I Westerbottens än
Kungörelser

år 1902.

Sc Läniskanstiet | N:ris 93--97.

Uppläses i Löfångers sockens kyrka.

N:o 93. Eva Johanna Larsson och Johan August Lund¬
berg samt Erik Daniel Johansson såsom förmyndare för W. O.
Larssons barn hafva härstädes anhållit om förordnande för vice
Kommissionslandtmätaren M. Bergstedt att verkställa laga klyf¬
ning af hemmanen ?”/256 mtl N:o 2 litt, B och ”/1280 mtl N:o 2
Vallen i Löfångers socken; Och varder, jemlikt 13 $ uti Kongl.
Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige
delegare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt,
att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, efter det
denna kungörelse blifvit i Löfångers sockens kyrka uppläst, hit
inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökandene
i valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i
orten att hit insända bevis om kungörelsens uppläsande i sagde
sockens kyrka.

Uppläses i Säfvars sockens kyrka.

N:o 94. Carl Olofsson har härstädes anhållit om förord¬
nande för Kommissionslandtmätaren J. Gezelius att verkställa
laga klyfning å hemmanet ?/128 mtl N:o 1 Vextholm i Säfvars
socken; Och varder, jemlikt 13 8 uti Kongl. Maj:ts förnyade
Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delegare,
dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, alt, vid