OCR Output

3
; Å hemmansdelen, hvarå åker finnes för utsäde af 4 hekto¬
liter vårsäd och något potatis, vinterfödas 3 kor och 1 häst.

2:0) å Erik "Svenssons '9/256 mtl:

mangårdsbyggnad på stenfot, under spåntak, innehållande
"två rum och kök i nedre samt 1 rum i öfre våningen,
flygelbyggnad, utan inredning, på stenfot, under spåntak,
afdelad till två rum och kök samt förstuga, |
uthusbyggnad under spåntak, inredd till stall, fähus, lada,
tröskloge och port. .

Å denna hen mänsdel, hvarå åker finnes för utsäde af
omkring 5 hektoliter- vårsäd och något rotfrukter, vinterfödas 4
kor och I häst:

Ofvanberörda ?2/256 mtl har af värderingsmännen åsatts
"ett saluvärde af 9,000 kronor:

De hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen säldas
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, ega att 'der¬
| vid sin rätt bevaka. |

Uppläses i Burträsks. sockens kyrka.

N:o 92. Sedan Aktiebolaget Robertfors genom Mauritz

för Kommissionslandtmätaren Er. Joh. Hedman att verkställa
laga skifte å alla egorna till hemmanet 5/es mtl N:o 1 Hvälfsjön
i "Burträsk söcken, varder, jemlikt 13 $S un Kongl. Maj:ts
förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga
delegare, dem förrättningen angå kan, härigenom förel: agåt, att,
vid ”äfventyr af talans förlust, inom fjorton "dagar, efter det denna
kungörelse blifvit 1 Burträsks sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökandena i valet af
förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit
insända bevis om kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka. ¬
Umeå, i Landskansliet, den 21 Juni 1902.

A. F. Q. Cederberg.
AE Arv. Almqvist.
> Umeå 1902. ge Umeå Tryckerier.