OCR Output

Konungens Bufallninoshafvandes Westerhottens än
Kungörelser

år 1902.

Ser. B. | Landskansliet. | N:ris 91, 92.

Uppläses i kyrkorna inom Umeå tingslag.

N:o 91. Vid förnyad exekutiv -auktion, som förrättas här
å Landskansliet Torsdagen den 7 instundande Augusti klockan
Al: på dagen, kommer en Carl Åkerblom tillhörig, från 7/28
mtl-N:o I Nyby i Wännäs socken afsöndrad lägenhet, att jemte
hela intecknade stamhemmanet ??/256 mtl N:o I Nyby 1 sagda
socken, hvilken fastighet till förberörda ”/128 mtl eges af Jonas
"Svensson och till !?/sse mtl af Erik Svensson, att till försäljning
utbjudas i 'den ordning, som i Utsökningslagen finnes stadgadt.

Ifrågavarande lägenhet är belägen i närheten af och. öster

Bjurholm samt omslutes af fyra räta linieri form af en rektangel;

längd. Jordmånen är myraktig och jorden ej odlad.

Någon annan åbyggnad än en uthusbrggnad, hvaraf gälde¬
nären endast eger hälften, finnes icke å lägenheten uppförd.

Vär deringsmännen hafva åsatt lägenheten ett saluvärde af
trehundra kronor.

Följande åbyggnader finnas uppförda:

1:0) å Jonas Svenssons "”/vs mtl:

mangårdsbyggnad på stenfot, under spåntak, inredd till två

rum och kök samt förstuga,
uthusbyggnad, på stenfot, under spåntak, innehållande stall,

fähus, port, lada och tröskhus.