OCR Output

-.

6

J. U. Stenberg, Bankvaktmästaren P. Öhlund, Grosshandlanden
Joh. Markstedt, Godsegaren Joh. Lindholm, Kustuppsyningsman
J. Lindberg, Fabrikören E. Kågström, Jägmästaren H. V. Rosen¬

SK
Sedan Rådmannen och Riddaren D. R. Markstedt för¬
klarat sammanträdet öppnadt, utsågs enhälligt Kustuppsynings¬
man J. Lindberg till ordförande vid dagens sammanträde och
undertecknad Wiklund att föra protokollet.

så 82

Föredrogs revisions- och styrelseberättelsen öfver sistför¬
flutna årets räkenskaper och förvaltning, äfvensom styrelsens
afgifna förklaring, rörande den för lånen N:ris 484, 485, 486
och 712 stälda säkerheten, hvarefter styrelsen i enlighet med
revisorernas förslag beviljades ansvarsfrihet för den tid revisio¬
nen omfattat.

8 B.

> Jemlikt styrelsens och revisorernas förslag beslöts att re¬
sterande kronor 604: 61 å lånet N:o 24, kronor 228: 84 å lånet
N:o 197 samt kronor 1,130: 07 å lånet N:o 204, skulle såsom
varande helt och hållet osäkra afskrifvas.

— — —— — — — — — — — — > s— — = —

— =— 2 — 2 — 22 7 — 2 V — — = — — — —

Dag som ofvan. P. A. Wiklund.
Uppläst och justeradt: |

Rob. Fahlgren. J. Lindberg. G. Andersson.
z Vidimeras:
J. A. Brännström. P. A. Wiklund.»
Umeå, i Landskansliet, den 3 Juni 1902.
A. F. O. Cederberg.
Arv. Almqvist.

Umeå 1902. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.