OCR Output

d) » A fskrift.
Till Hufvudmännen i Skellefteå Sparbank.
I anledning af revisorernas åsigt, det den för lånen N:ris

relsen afgifva följande förklaring:
Säkerheterna för ifrågavarande lån utgöras af aktier i Kåge

äro för lånet N:o 484 å 2,100 kronor och lånet N:o 485 likale¬
des å 2,100 kronor belånade med 300 kronor stycket, samt lånet
N:o 486 å 2,000 kronor med 222 kronor 22 öre st. och N:o 712
å 1,200 kronor med 200 kronor st.; och hafva samtliga låntagare
skriftligen ålagts, att ofördröjligen inkomma med förstärkning
af säkerheten eller ock verkställa amortering å lånen, allt vid
äfventyr, att desamma komme att lagligen indrifvas.

Skellefteå den 16 Maj 1902.

D. R. Markstedt.
| Hj. A. Lindgren. Johan Lindholm.
Jö R. Sundberg. E. M. Holmstedt. Carl L. Sjöström.

”Vidimeras:

I. Å Brännström. P.A. Wiklund. >

e) > Äfskrift. >» Protokoll hållet vid ordinarie
sammanträde med hufvudmännen i
Skellefteå Sparbank Fredagen den 16
Maj 1902.

8. D. Sedan behörig kungörelse, dels till en hvar huf¬
vudman skriftligen utfärdats, dels ock varit i ortens tidningar
intagen, det ordinarie sammanträde denne dag skulle hållas i
Sparbankens lokal kl. 11 f£. m., tillstädeskommo följande hufvud¬
män, nämligen:

Stadskassören H. Höijer, red nnnen O. D. Dahbl¬
berg, Fabrikören J. W. Nordlund, Kronolänsman J. O. Gren¬
holm, Kassören J. A. Hällberg, Hemmansegaren Martin Holm¬
ström, Kommunalordföranden Rob. Fahlgren, f. Nämndemannen