OCR Output

ig
Reservfonden

utgjorde vid årets början .......... . 69,649:71
hvartill kommer årets räntevinst....... 18,784: 46

Kr. 88,434: 17
hvarifrån afgår:
Räntor för tillfällig upp¬

JANIS a seen 464: 06
OMkostnader magsiemssmc 7,119::42 8 183:48 80,250: 69
Kronor 1,559,532: 54
Tillgångar.
ICO Satte BOSS ÄIN a nera sov So Rid ANSE . 3,182::07T.
TI ännan -bank ipneståckelé -mosis snblesnisnisaksviN 922,680:-86
8 aktier i Bankaktiebolaget Blöckheln. Öre. Norr¬
KATE ad de SSR Ad NIA SNR KN RN 8,000: —
TT VO BRVALI OR 6152 ör kakr lör R ag knarr skr la kd RN ANTA Ne) NR 1,026: 43
I Te a AR 40,000: —
Fordringar hos Kommuner och samfälligheter .......... 03,220: ——
d:o — hos enskilde mot säkerhet af inteckning
I TASteREnAOI oops ANAR a 926,403: 57
Fordringar mot inteckning förstärkt med borgen... 68, 443: 05
dö mMOl äNNAC NYPOLORA sonas snsssnn 164, 20
d:o mot borgen eller annan namnsäkerhet .. 168,921: 45
d:o å utgifts- och tillfälliga räkningar... .. 232: 60
Upplupna men ej inbetalda räntor a er 12.617: 51
Kronor 1,559,532: 94
Antalet delegare utgjorde vid årets
ÖT IAA 0:60 sin nh Rb Sr 3,04
Tillkomne nya under åreb..........+.s......sm 274 3848
Afgångne under året genom uttag af behåll¬
1202 2 RR 203