OCR Output

Konungens Befalningslal ls I Westerhottens fn
Kungörelser

år 1902.

Ser. B. | | Landskansliet. | N:o 90.

N:o 90. I enlighet méd gällande föreskrifter i lagen an¬
gående Sparbanker den 29 Juli 1892 kungöres följande rörande
Skellefteå Sparbank hit inkomna

— a) >Förteckning öfver hufvudmännen i Skellefteå Sparbank.

Handlanden Carl Norrman i Skellefteå stad.
Stadskassören H. Höijer i Skellefteå stad.
v. Konsul E. Billow i Skellefteå stad.
Skiftesgodemannen 0. D. Dahlberg i Skellefteå, N orrböle.
- Fabrikör J. W. Nordlund i Skellefteå stad.
Kronolänsman J. O. Grenholm 1 Skellefteå stad.
Apotekaren Alb. Holmstrand i Skellefteå stad.
Kassör J. A. Hällberg i Skellefteå stad.
Hemmansegaren Martin Holmström i Skellefteå, 'Bergsbyn. :
Kommunalordföranden Rob. Fahlgren i Skellefteå, Storböle.
Nämndemannen J. U. Stenberg i Skellefteå, Brännan. S
Bankvaktmästaren P. Öhlund i Skellefteå stad.
Grosshandlanden Joh. Markstedt i Skellefteå stad.
Godsegaren Joh. Lindholm i Skellefteå, Anderstorp.
Kustuppsyningsman Joh. Lindberg i Skellefteå, Brännan. :
Garfvaren E. Kågström i Skellefteå stad.
Borgmästaren C. Öqvist i Skellefteå stad.
Jägmästaren H. V. Rosenberg i Skellefteå stad.