OCR Output

å

Åbyggnaden består af en. stugubyggnad med kammare och
förstuga samt uthusbyggnad, indelad i port och ladugård, hvilken
egendom värderats till 5300 kronor. 3

De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen gäldas
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, ega att sin
rätt bevaka.

Umeå fögderis EoneroRdekonter den 29 Maj 1902.

J. A. Hanson.»
Umeå, i Landskansliet, den 3 Juni 1902.

A. F. 0. Cederberg.
Arv. Almqvist.

Umeå 1902, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.