OCR Output

6

"jemlikt 13 83 uti Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga
den 9 November 1866, öfrige delegare, dem förrättningen angå
kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust,
inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Burträsks
sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
förena sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande
det Kronolänsmannen i orten att hit insända bevis om kungö¬
relsens uppläsande i sagda sockens kyrka. ;

Uppläses i Vilhelmina sockens kyrka.
N:o 88. På begäran intages följande

»Kungörelse.

Sedan nu mera i föreskrifven ordning hållits syn för in¬
rättande af allmän flottning i vattendragen Risån—Jerfsjöån och
Latikån—Bäskån i Vilhelmina. socken, så varda vederbörande
strand-, bro-, fiske- och vattenverksegare samt andre, hvilkas rätt
kan vara af frågan: beroende, härigenom kallade att sig infinna
inför undertecknad i sockenstugan i Vilhelmina tisdagen den 15
nästa Juli kl. 6 e. m. för att i ärendet höras, om de akta nödigt.

Syre er i Kronofogdekontoret den 20 Maj 1902.
NUR Kruse.>

: ST Uppläses i kyrkorna inom Umeå tingslag.
N:o 89. Jemlikt gällande föreskrift intages följande
»Kungörelse.

Genom exekutiv auktion, som Måndagen den 14 nästkom-'
mande Juli kl. 12 på dagen förrättas uti Umeå härads tingshus,
kommer: Maskinisten G. Hammarberg i Österteg tillhöriga gård
med tomt, afsöndrad från ?/16 mtl N:o 2 Österteg i Umeå s0c¬
ken, att till den högstbjudande försäljas.