OCR Output

Uppläses i Byske sockensikyrka.

N:o 85. Emil Markgren och Nils Lundgren m. £. hafva
härstädes anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren
J. O. A. Sohlberg att uppgå rågången emellan Finnträsks och
Gagsmarks byar i Byske socken; Och varder, jemlikt 13 $& uti
Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November
1866, öfriga vederbörande, dem förrättningen angå kan, häri¬
genom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton
dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Byske sockens kyrka
uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökandene 1 valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬
mannen i orten att hit insända bevis om kungörelsens upplä¬
sande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.

N:o 86. Sedan Bure Aktiebolag genom C. E. Nordström
härstädes anhållit om förordnande för vice Kommissionslandt¬
mätaren Manne Mörtsell att verkställa delning af alla egorna
till hemmanet !/s mtl N:o 1 Morliden i Burträsks socken, varder,
jemlikt 13 83 uti Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga
den 9 November 1866, öfrige delegare, dem förrättningen angå
kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust,
inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Burträsks
sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
förena sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande
det Kronolänsmannen i orten att hit insända bevis om kungö¬
relsens uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Burträsks sockens kyrka. '

N:o 87. För Bure Aktiebolag har C. E.: Nordström här¬
städes anhållit om förordnande för vice Kommissionslandtmätaren
Helmer Huss att verkställa delning af alla egorna till hemmanet
6 mtl N:o 1 Blåbergsliden i Burträsks socken; Och varder,