OCR Output

Uppläses i Säfvars sockens kyrka.

N:o 82. Enligt härstädes gjord anmälan har Säfvar flott¬
ningsförening utsett Kamreraren A. G. Elfstadius att tills vidare
vara föreningens syssloman.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 83. P. W. Södergren och Petter Wiklund hafva här¬
städes anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren
Alfred Nydahl att verkställa laga delning af från Bodans by i
Skellefteå socken gemensamt afsatta fältjägaretorpet »Holmfällan »;
Och varder, jemlikt 13 8 uti Kongl. Maj:ts förnyade N ådiga
Skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga delegare, dem för¬
rättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr
af talans förlust, inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse
blifvit i Skellefteå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökandene i valet af för¬
rättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit
insända bevis om kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 84. Enär Johan Lundgren härstädes anhållit om
förordnande för v. Kommissionslandtmätaren M. Bergstedt att
verkställa laga klyfning af hemmanet 77/1536 mtl N:o 1 i Stor¬
häggsjö i Umeå socken, varder, jemlikt 13 8 uti Kongl. Maj:ts
förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga
delegare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att,
vid äfventyr af talans förlust, inom åtta dagar, efter det denna
kungörelse blifvit i Umeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden 1 valet af
förrättnidgsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit
insända bevis om kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.