OCR Output

3

inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökandene
i valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i
orten att hit insända bevis om kungörelsens uppläsande i sagda

sockens kyrka.

Uppläses i Bygdeå sockens kyrka.

N:o 80. Olof Andersson har härstädes anhållit om för¬
ordnande för vice Kommissionslandtmätaren M. Bergstedt att
verkställa laga skifte af alla egorna å hemmanet !/1+ mtl N:o 1
och 2 Häggnäs i Bygdeå socken, Och varder, jemlikt 13 $ uti
Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866,
öfrige delegare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt,
att, vid äfventyr af talans förlust, inom tolf dagar, efter det denna
kungörelse blifvit i Bygdeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af
förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit
insända bevis om kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

| N:o 81. Enkan Anna Karolin Wikström, Andreas Wik¬
ström, Nils Hjalmar Wikström och P. 0. Wikström i egenskap
af förmyndare för Augusta Karolina Wikström hafva härstädes
anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren, Kaptenen
Alfred Nydabl att förrätta laga klyfning å alla egorna till hem¬
manet ?!/2se mantal N:o 2 Bureå i Skellefteå socken; Och var¬
der, jemlikt 13 8 uti Kongl. Maj:ts förnyade N ådiga Skiftes¬
stadga den 9 November 1866, öfrige delegare, dem förrättningen
angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans för¬
lust, inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse blifvit i
Skellefteå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande,
huruvida de förena sig med sökandene i valet af förrättnings¬
man; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit insända
bevis om kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.