OCR Output

2

härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
tjuguen dagar, efter det denna kungörelse blifviti Vilhelmina sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena
sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det
Kronolänsmannen i orten att hit insända bevis om kungörelsens
uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 78. Frans Backlund har härstädes anhållit om för¬
ordnande för vice Kommissionslandtmätaren Tycho Bergman att
verkställa laga klyfning af alla egorna till hemmanet ”/es mtl
N:o 9 Degernäs i Umeå socken; Och varder, jemlikt 13 8 uti
Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November
1866, öfrige delegare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom åtta dagar,
efter det denna kungörelse blifvit i Umeå sockens kyrka upp¬
läst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökanden i valet af förrättningsman, åliggande det Kronoläns¬
mannen i orten att hit insända bevis om kungörelsens upplä¬
sande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Bygdeå sockens kyrka.

N:o 79. Enär F. D. Danielsson,:J. G. Carlsson och O.
W. Johansson härstädes anhållit om förordnande för vice Kom¬
missionslandtmätaren M. Bergstedt att verkställa uppmätning
och värdering af den mark, som åtgått till kanal och bank' för
utgräfning af Ratuträsket i Bygdeå socken, äfvensom att uppgå
och rörlägga rågångarna i sagda sjö emellan byarna Nyvik, Ratu
och Floremark, allt i Bydeå socken, varder, jemlikt 13 8 uti Kongl.
Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga
vederbörande, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt,
att, vid äfventyr af-talans förlust, inom tolf dagar, efter det
denna kungörelse blifvit i Bygdeå sockens kyrka uppläst, hit