OCR Output

Konungens: Belallningshafvandes 1 Westerbttens län
Kungörelser

år 1902.

Ser. B. Landskansliet.. | Nris 76—89.

nn v RN

Uppläses i Stensele sockens kyrka.

N:o 76. Johan Zakrisson har härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren S. F. Norberg att verk¬
ställa laga delning å den inom Stensele skifteslag i Stensele
socken vid laga skiftet derstädes afsatta samfälda plats, som be¬
nämnes »utvidgning af kyrkostaden>»; Och varder, jemlikt 13 8
uti Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November
1866, öfrige delegare, dem förrättningen angå kan, härigenom
| förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom tjuguen dagar,
efter det denna kungörelse blifvit i Stensele sockens kyrka upp¬
läst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬
mannen i orten att hit insända bevis om kungörelsens upplä¬
sande i sagda sockens-kyrka,

Uppläses i Wilhelmina sockens kyrka.

N:o 77. Sedan Dals Ångsågs Aktiebolag- genom John
Löfvander härstädes anhållit om förordnande för vice Kommis¬
sionslandtmätaren Sven Joh. Johanson att förrätta laga skifte
å alla egorna till Bäckstrands by 1 Vilhelmina socken, varder,
Jemlikt 13 8 i Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den
9 November 1866, öfrige delegare, dem förrättningen angå kan,