OCR Output

3

1866, öfrige delegare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom tolf dagar,
efter det denna kungörelse blifvit i Säfvars sockens kyrka upp¬
läst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬
mannen i orten att hit insända bevis om kungörelsens upplä¬
sande i sagda sockens kyrka.

Umeå, i Landskansliet, den 17 Maj 1902. —

På Landshöfdinge-Embetets vägnar:

Olof Åkerrén. Arv. Almqvist,

Umeå 1902. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.