OCR Output

2

sträckning i flottningstiden i Petikåns 1:a och 2:a led samt Skid¬
träskåns -1:a och 2:a led med fem dagar utöfver den bestämda
tiden, Och varder, jemlikt 7 $ i Flottningsstadgan den 30 De¬
cember 1880, vederbörande strand-, bro-, fiske- och vattenverks¬
egare samt andra, hvilkas rätt kan vara af frågan beroende,
härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
fjorton - dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Norsjö och
"Jörns socknars kyrkor uppläst, hit inkomma- med yttrande, huru¬
vida de mot ansökningen hafva något att erinra, åliggande det
Länsmännen i Norsjö och Jörns distrikt att befordra denna kun¬
görelse till uppläsning i ofvan angifna kyrkor samt deröfver hit
insända bevis.

Uppläses i Malå sockens kyrka.

N:o 74. Handelsfirman A. Markstedt & Söner har här¬
städes "anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren
Johan Gezelius att förrätta laga skifte å alla egorna till Bränn¬
träsk och Brännträsklidens skifteslag i Malå socken; Och varder,
jemlikt 13 8 i Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den
9 November 1866, öfrige delegare, dem förrättningen angå kan,
härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
tjuguen dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Malå sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena
sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det
Kronolänsmannen i orten att hit insända bevis om kungörelsens
uppläsande i sagda sockens kyrka.

”Uppläses i Säfvars sockens kyrka.

N:o 75. Enär byggmästaren P. Eriksson härstädes an¬
hållit om” förordnande för Kommissionslandtmätaren Johan Geze¬
livs att förrätta laga klyfning af alla egorna till hemmanet '/s2
mantal N:o 7 litt. G Täfteå, Säfvars socken, varder, jemlikt 13 8
uti Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November