OCR Output

Konungens Befallningshafvandes i Westerbottens län
Kungörelser

är 1902.

Ser. B. Landskansliet. | N:ris 72—15.

Uppläses i Malå och Norsjö socknars kyrkor.

N:o 72. Uti en hit ingifven skrift har Skellefteå elfs
flottningsförening, med förmälan, att det visat sig omöjligt för
flottningsföreningen att kunna inom 'de för nedan omförmälda
vattendrag 'föreskrifna tid fullborda flottningen, anhållit om ut¬
sträckning i flottningstiden i Malåns 1:a, 2:a, 3:e och 4:e led med
tio dagar utöfver den bestämda tiden, Och varder, jemlikt 7 8
i Flottningsstadgan den 30 December 1880, vederbörande strand-,
bro-, fiske- och vattenverksegare samt andra, hvilkas rätt kan
vara af frågan beroende, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr
af talans förlåst, inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse

blifvit i Malå och Norsjö socknars kyrkor uppläst, hit inkomma

med yttrande, huruvida de mot ansökningen hafva. något att er¬
inra; åliggande det Länsmännen i Malå och Norsjö distrikt att
befordra denna kungörelse till uppläsning i ofvan angifna kyrkor
samt deröfver hit insända bevis.

Uppläses i Sr "och Jörns socknars kyrkor.

N:o 73. Uti en hit ingifven skrift har Skellefteå elfs
flottningsförening, ' med förmälan, att det visat sig omöjligt för
fottningsföreningen att kunna inom de för nedan omförmälda
vattendrag: föreskrifna tid fullborda flottningen, anhållit om ut¬

I