OCR Output

3

Ersmark N:6 2 i Skellefteå socken; Och varder, jemlikt 13 8 uti
Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga BSkiftesstadga den 9 November
1866, öfrige delegare, dem förrättningen angå kan, härigenom
- förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom'fjorton dagar,
efter det denna kungörelse blifvit i Skellefteå sockens kyrka upp¬
läst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬
mannen i orten att hit insända bevis om kungörelsens upplä¬
sande i sagda sockens kyrka. |

Uppläses i kyrkorna inom Malå och Norsjö tingslag.

N:o 71. På begäran intages följande |

»Kungörelse.

Genom exekutiv auktion i tingshuset i Norsjö Lördagen
den 21 instundande Juni kl. 12 på dagen försäljes det från Fred¬

N:o 1 Tjernberg i Malå socken.

Å hemmanet, som vid utmätningen värderats till 300
kronor, kunna utsås 0 3 hl. korn och lika mycket potatis samt
knappt vinterfödas ett kokreatur.

De hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, ega dervid
. sin rätt bevaka. E
Kronofogdekontoret i Skellefteå den 10 Maj 1902.

Carl Bergström. »
Umeå, 1 Landskansliet, den 16 Maj 1902.

; På Landshöfdinge- Embetets vägnar:
Arv. Almqvist. — Olof Åkerrén.

Umeå 1902, Aktiebolaget Umeå Tryckerier,