OCR Output

Uppläses i Dorotea sockens kyrka.

N:o 68. Sedan Grels Näslund för Sandvikens Sågverks
Aktiebolag härstädes anhållit om förordnande för vice Kommis¬
sionslandtmätaren M. Bergstedt att verkställa laga skifte å 3/16
mtl N:o 1 Stenbacka och a mtl N:o 1 Fogelberget i Dorotea
socken, varder, jemlikt 13 $$ uti Kongl. Maj:ts förnyade
N ådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga delegare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr
af talans förlust, inom tjaguen dagar, efter det denna kungörelse
blifvit i Dorotea sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af för¬
rättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit
insända bevis om kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.

é Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 69. Enär Petter Lundmark, James Lundmark, Jonas
Lunmark, Frans Lunmark och Jakob Johansson härstädes an¬
hållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren J. O. A.
Sohlberg att verkställa laga delning å ett vid laga skifte i Stor¬
selets by, Skellefteå socken, för delegarnes gemensamma behof
afsatt röttag, varder, jemlikt 13 8 uti Kongl. Maj:ts förnyade
Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delegare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr
af talans förlust, inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse
blifvit i Skellefteå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökandene i valet af för¬
rättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit
insända bevis om kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

» N:o 70. Johan Larsson Marklund har härstädes anhållit
om förordnande för Kommissionslandtmätaren, Kaptenen Alfred
Nydahl att verkställa laga klyfning å hemmanet !/s mantal