OCR Output

Kongens Befallningshafvandes i Westerbottens län
Kungörelser

år 1902.

Sör. B > "— Landskansliet. = | N:ris766—7l.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 66. Till kännedom varder härigenom kungjordt, att
Landshöfdinge-Embetet genom resolution den 5 dennes meddelat
Nitroglycerinaktiebolaget i Stockholm tillstånd att å hemmanet
3/16 mtl N:o 9 Norrböle i Skellefteå socken uppföra ett magasin
för upplag af på en gång högst 4,000 kilogram dynamit och 20
kilogram tändhattar för dynamit.

Uppläses i Lycksele sockens kyrka.

N:o 67. Johan Pehrsson har härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren J. F. Johansson att verk¬
ställa laga skifte å alla egorna till hemmanet !!/e1 mtl Tannfors
i Lycksele socken; Och varder, jemlikt 13 $ uti Kongl. Maj:ts för¬
nyade Nådiga WNSkiftesstadga den 9 November 1866, öfrige del¬
egare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid
äfventyr af talans förlust, inom tjuguen dagar, efter det denna
kungörelse blifvit i Lycksele sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af
förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit
insända bevis om kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.