OCR Output

CJ

Konungens Befallningshalvandes i Westerbottens län
Kungörelser

år 1902.

Ser. B. | lardskänsliot. | N:ris 62.65.

a

Uppläses i Wilhelmina sockens kyrka.

N:o 62. Jonas Olof Persson har härstädes anhållit om
förordnande för vice Kommissionslandtmätaren Fritiof Anders¬
son att verkställa laga skifte å alla egorna till Gransjö by i
Wilhelmina socken; Och varder, jemlikt 13 $ uti Kongl. Maj:ts för¬
nyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige del¬
egare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid
äfventyr af talans förlust, inom tjuguen dagar, efter det denna
kungörelse blifvit i Wilhelmina sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med: yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af
förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit
insända bevis om kungörelsens uppläsandei sagda sockens kyrka.

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.

N:o 63. WBSedan handelsfirman A. Markstedt & Söner här¬
städes anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren,
kaptenen Th. Linder att verkställa laga delning å alla egor till
!5/g4 mtl N:o 1 Lappselsliden i Burträsks socken, varder, jemlikt 13 $
uti Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November
1866, öfrige delegare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar,
efter det denna kungörelse blifvit i Burträsks sockens kyrka upp¬
läst, hit inkomma méd yttrande, huruvida de förena sig med
sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬