OCR Output

Uppläses i kyrkorna inom Nordmalings och Bjurholms tingslag.

N:o 61. Till kännedom offentliggöres följande
Kungörelse.

Genom exekutiv auktion, som Fredagen den 27 nästkom¬
mande luni kl. 2 e. m. förrättas uti tingshuset i Nyåker, kommer
Hemmansegaren Johan Åström i Mo tillhöriga hemmanet 22/9
seland N:o 3 Mo i Nordmalings socken att till den högstbjudande
försäljas.

Å hemmanet, som värderats till 6,000 kronor, vinterfödas
en häst och sex kokreatur samt utsås 6, 5 hl. korn, 5 hl. hafre
och 8,5 hl. potatis.

De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen gäldas
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, ega att sin
rätt dervid bevaka.

Umeå NOR kronofogdekontor den 24 April 1902.

| J. A. Hanson.» '
Umeå, i Landskansliet, den 28 April 1902.

På Landshöfdinge-Embetets vägnar:
Olof Åkerrén. Arv. Almqvist.

Umeå 1902, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.