OCR Output

5

distrikt att befordra denna kungörelse till uppläsning i ofvan
angifna kyrkor samt deröfver hit insända bevis.”

Uppläses i Umeå sockens kyrka.
N:o 59. Enligt härstädes gjord anmälan har vid samman¬
träde med Styrelsen i Umeå flottningsförening den 22 April 1902
Kamreraren A. G. Elfstadius blifvit utsedd att tills vidare vara
flottningsföreningens syssloman.

Uppläses i kyrkorna uti Umea tingslag.

N:o 60. På begäran intages följande

»Kungorelse.

Genom förnyad exekutiv auktion, som Måndagen den 2
nästkommande Juni kl. 12 på dagen förrättas uti Umeå härads tings
hus, kommer Bror Samuel Kollberg 1 Ersmark tillhöriga nedan¬
nämnda lägenheter i Umeå socken att till den högstbjudande
försäljas, nomlisen: ;

1:0) Ersmarks mjölqvarn, bestående af:

A) Ovarnhusbyggnad, uppförd år 1883 af bjelkar a tim¬
mer, väl inrättad;

B) Såghus; uppfördt under år 1900 af resvirke och bräder,
inrymmande cirkelsåg och matarverk;

C) Dambyggnad;

2:0) Lägenheten >QOvarntomten N:o I», i Ersmark, med åbygg¬
nader, ;bestående af boningshus utaf timmer samt uthusbyggnad,
dels af timmer, dels af resvirke och bräder under tak af spån
och bräder, indelad till ladugård, stall, port och foderlada m. m.

Förenämnda lägenheter hafva, utan afseende på värdet
af tomter, strand- och vattenrätt, åsatts ett värde af 20,500 kronor.

De, som hafva fordran, som bör ur egendomen gäldas
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, ega att der¬
vid sin rätt bevaka.

Umeå fögderis kronofogdekontor den 22 April 1902:
J. A. Hanson.»