OCR Output

Å

verkställa dels laga klyfning å '/+ mtl N:o 2 Gammelbyn, Löf¬
ångers socken, och dels laga delning af sagda by tillhöriga sam¬
fälligheter; Och var der, jemlikt 13 g uti Kongl. Maj:ts förnyade
Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delegare, dem
förrättningen angå kan, härigenom för elagdt, att, vid äfventyr
af talans förlust; inom fjor ton dagar, efter det denna kungörelse
blifvit i Löfångers sockens yu uppläst, hit inkom medl
yttrande, benvida de förena sig med sökanden i valet af för¬
rättningsman,; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit
insända bevis om kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka. .

Uppläses i Löfangers sockens kyrka.

N:o 97. Enligt hvad härstädes anmälts har vid samman¬
träde med intressenterna i företaget rörande sänkning af sjöarna
Degertjern, Missjön och Hökmarkträsket i Löfångers socken den
16 April 1901 till syssloman att tala och svara i mål, som före¬
taget röra, blifvit utsedd Hemmansegaren Gabrieb Lundqvist i
Hökmark.

Uppläses 1 Burträsks och Bygdea socknars kyrkor.

N:o 58. Uti en hit ingifven skrift har Aktiebolaget Ro¬
bertsfors anhållit att i afbidan på pröfning af härstädes gjord
ansökan om upplåtande fill allmän flottled af Sikån med bivat¬
tendrag och Rickleån tillstånd måtte meddelas sökanden att, i
likhet "med föregående år, under innevarande år uti nämnda
vattendrag bedrifva timmerflottning; Och varder, jemlikt 7 $ i
Flottningsstadgan den 30 Dec sem ba 1880, vederbörande stödda
bro:, fiske- och vattenverksegare samt andre, hvilkas rätt kan
vara af frågan beroende, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr
af talans förlust, inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse
blifvit i Burträsks och Bygdeå socknars kyrkor uppläst, hit in¬
komma med yttrande, huruvida de mot ansökningen hafva något
att erinra; åliggande det Länsmännen i Burträ sks och Bygdeå