OCR Output

3

Kronolänsmannen i orten att hit insända bevis om kungörelsens
uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 34. M. Steinvall har härstädes anhållit om förord¬
nande för Kommissionslandtmätaren J. O. A. Sohlberg att verk¬
ställa laga skifte å alla egorna till ”/«+ mtl Klockarberget i Skel¬
lefteå socken; Och varder, jemlikt 13 $ uti Kongl. Maj:ts för¬
nyade Nådiga HNkiftesstadga den 9 November 1866, öfrige del¬
egare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid
äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, efter det denna
kungörelse blifvit i Skellefteå sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af
förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit
insända bevis om kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.

&&

Uppläses' i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 55. Enär Oskar Holmlund, Johan Ludvig Sandström
och Enoch Lundholm härstädes anhållit om förordnande för
Kommissionslandtmätaren J. O. A. Sohlberg att verkställa laga
delning å alla egorna till '/É«. mtl Sandfors i Skellefteå socken,
varder, jemlikt 13 S uti Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftes¬
stadga den 9 November 1866, öfriga delegare, dem förrättningen
angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans för¬
Iust, inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse blifvit i

Skellefteå sockens kyrka uppläst, hit inkomma. med yttrande,
huruvida de förena sig med sökandene i valet af förrättnings¬
man; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit insända
bevis om kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Löfångers sockens kyrka.

N:o dö. dh MM. Lång har härstädes anhållit om förord¬
nande för Kommissionslandtmätaren, Kaptenen A. Nydahl att