OCR Output

2
blifvit i Umeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af för¬
rättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit
insända bevis om kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Nysätra sockens kyrka.

N:o 52. A. Sehlstedt, E. O. Åman, A. Dahlberg, M. Åman,
Per Andersson, Lars Andersson, G. Engman och J. Larsson
hafva härstädes anhållit om förordnande för vice Kommissions¬
landtmätaren M. Bergstedt att verkställa laga rågångsreglering,
enligt 1798 års afvittringskarta, mellan Strands by och angrän¬
sande byar och hemman; Och varder, jemlikt 13 8 uti Kongl.
Maj:ts förnyade Nådiga 'Skiftesstadga den CN Over 1866,
öfriga vederbörande, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar,
efter det denna kungörelse blifvit i Nysätra sockens kyrka upp¬
läst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökandene i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬
mannen i orten att hit insända bevis om kungörelsens upplä¬
sande i sagda sockens kyrka.

e
3

Uppläses i Sorsele sockens kyrka.

N:o 53. Sedan Gustaf Öhman samt Anders Johansson,
den förre i egenskap af förmyndare för Johan Robert Johansson,
härstädes anhållit om förordnande för vice Kommissionslandt¬
mätaren Tycho Bergman att verkställa laga skifte å alla egorna
till Moskenoive — Fyjellnäs skifteslag i Sorsele socken, varder,
jemlikt 13 3 i Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den
9 November 1866, öfriga delegare, dem förrättningen angå kan,
härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
otjuguen dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Sorsele sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena
sig med sökandene i valet af förrättningsman, åliggande det