OCR Output

Konungens befallningshafvandes 1 Westerbottens kän
Kungörelser

år 1902.

|

Ser. B. | Laändskansliet. N:ris 50—56I1.

Uppläses i Umea sockens kyrka.

N:o 50. Oskar Andersson har härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren P. V. Gavell att förrätta
klyfning å hemmanet '/1i6 mtl N:o 16 Stöcksjö med egorna i
Kasamarks by af Umeå socken; Och varder, jemlikt 13 8 3 ull
Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November
1866, öfriga delegare, dem förrättningen angå kan, härigenom
; förelagdt, att, vid äfventyr af talans "förlust, inom åtta dagar,
efter det denna kungörelse blifvit i Umeå sockens kyrka upp¬
läst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökanden i .valet af förrättningsman; åliggande det Kronolåns¬
mannen i orten att hit insända bevis om kungörelsens upplä¬
sande i sagda sockens kyrka.

+ Uppläses i Umea sockens kyrka.

N:o 51. Enär Johan Jonsson härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren J. Gezelius att förrätta
laga klyfning å alla egorna till hemmanet !'/« mtl N:o 10 Stöcksjö
i Umeå socken, varder, jemlikt 13.8 uti Kongl. Maj:ts förnyade
Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga delegare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr
af talans förlust, inom åtta dagar, efter det denna kungörelse