OCR Output

3

förande Öfversten Schöning och till vice ordförande Kronoläns¬
mannen Johan Broman.

Derjemte meddelas att vid ofvan angifna sammanträde
enligt föreskriften i 9 8 uti reglementet bestämts, att Styrelsen
sammanträder å bolagets förhyrda lokal här i staden första helg¬
fria Tisdagen i hvarje månad klockan 5 e. m.

Uppläses i Åsele sockens kyrka.

N:o 49. Till kännedom varder härigenom kungjordt, att
Landshöfdinge-Embetet genom resolution denna dag meddelat
Nitroglycerin- "aktiebolaget i Stockholm tillstånd att Är. egorna till
!/8 mantal Marielund i Åsele socken anlägga en i lös jord ut¬
gräfd källare för förvaring af explosiva varor till en myckenhet

äl på en gång högst 2,000 kg. dynamit och 20 kg. Sa
för dynamit.

Umeå, i Landskansliet, den 16 Avril 19002;

På Landshöfdinge-Embetets vägnar:
Olof Åkerrén. Arv. Almqvist.

Umeå 1902, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.