OCR Output

2

förrätta laga skifte å alla egorna till hemmanet "/e. mantal N:o
1 Brännland i Lycksele socken, varder, jemlikt 13 3 uti
Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November
1866, öfrige delegare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom tjuguen dagar,
efter det denna kungörelse blifvit i Lycksele sockens kyrka upp¬
läst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬
mannen 1 orten att hit insända bevis om kungörelsens upplä¬
sande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Bygdeå sockéns kyrka.

N:o 47. Isak Leonard Nilsson har härstädes anhållit om
förordnande för vice Kommissionslandtmätaren M. Bergstedt att
verkställa laga klyfning af hemmanet ”/es mtl N:o 3 Ultervattnet i
Bygdeå socken; Och varder, jemlikt 13 8 uti Kongl. Maj:ts förnyade
Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga delegare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt,” att, vid äfventyr
af talans förlust, inom tolf dagar, efter det denna kungörelse
blifvit i Bygdeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af för¬
rättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit
"insända bevis om kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.

N:o 48. Uppå derom af Styrelsen för länets brandstodsbolag
gjord anmälan kungöres härmed, dels att innevarande års bolags¬
stämma till ledamöter i Styrelsen återvalt Kronolänsmannen Johan
Broman och invalt Kyrkovärden Johan Pettersson för en tid af
två år, dels att från föregående brandstodsår gvarstå som sty¬
relseledamöter Öfversten och Kommendören Ludvig WSchöning,
Inspektoren Per Nordström samt Rådmannen och Riddaren Lars
Fredrik Grahn, och dels att Styrelsen vid sammanträde den 1
dennes för nu ingångna brandstodsår inom sig utsett till ord¬

0