OCR Output

Konungens. Belallningshafvandes 1 Westerbottens län
Kungörelser

år 1902.

Ser. B. | Landskansliet. | N:ris 45—49.

RESELE ae

Uppläses uti kyrkorna inom Umeå tingslag.

N:o 45. I anseende till uteblifven liqvid af den vid exe¬
kutiv auktion den 15 sistlidne Februari erbjudna köpeskilling för
en Carl Åkerblom tillhörig från hemmanet ”/1:28 mantal N:o 1
Nyby i Wännäs socken afsöndrad lägenhet, kommer genom för¬
nyad exekutiv auktion, som förrättas här å Landskansliet Tors¬
dagen den 29 nästkommande Maj klockan XII på dagen, omför¬
mälda fastighet att till försäljning utbjudas.

Ifrågavarande lägenhet är belägen i närheten af och öster
om Wännäs jernvägsstation, norr om vägen mellan Wännäs och
Bjurholm samt omslutes af fyra räta linier i form af en rekt¬
angel; och äro de längre linierna af 70 och de kortare af 64
meters längd. Jordmånen är myraktig och jorden ej odlad.

N ägon annan åbyggnad än en uthusbyggnad, hvaraf gälde¬
nären endast eger hälften, finnas icke å lägenheten uppförd.

Värderingsmännen "hafva åsatt lägenheten ett saluvärde af
trehundra kronor,

De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, ega att der¬

vid sin rätt bovaka

Uppläses i Lycksele sockens kyrka.

N:o 46. Enär J. A. Hammarberg härstädes anhållit om
förordnande för Kommissionslandtmätaren J. F. Johansson att