OCR Output

4
sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det

Kronolänsmannen i orten att hit insända bevis om kungörelsens
uppläsande i sagde sockens kyrka.

Umeå, i Landskansliet, den 9 April 1902.
På Landshöfdinge-Embetets vägnar:
Olof Akerrén. Arv. Almqvist.

Umeå 1902; Aktiebolaget Umeå Tryckerier.