OCR Output

3

1866, öfrige delegare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom åtta dagar,
efter det denna kungörelse blifvit i Umeå sockens kyrka upp- '
läst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬
mannen i orten att hit insända bevis om kungörelsens upplä¬
sande i sagda sockens kyrka. |

Uppläses i Lycksele sockens kyrka,

N:o 43. FEnär J. A. Hammarberg och Israel Karlsson
härstädes anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren
J. F. Johansson att förrätta laga klyfning å alla egorna till !5/12g
mantal Bäfverträsk N:o 1 i Lycksele socken, varder, jemlikt
13 8 uti Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9
November 1866, öfrige delegare, dem förrättningen angå kan,
härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
tjuguen dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Lycksele sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena
sig med sökandene i valet af förrättningsman; åliggande det
Kronolänsmannen i orten att hit insända bevis om kungörelsens
uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Lycksele sockens kyrka,

N:o 44. Mo och Domsjö Aktiebolag genom Nils G. Ring¬
strand har härstädes anhållit om förordnande för Kommissions¬
landtmätaren I. A. Lindahl att verkställa hemmansklyfning å ”/es4
mtl N:o 2 Litt. G Öhrafvan i Lycksele socken; Och varder,
Jemlikt 13 8 i Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den
I November 1866, öfrige delegare, dem förrättningen angå kan,
härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
tjuguen dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Lycksele sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena