OCR Output

2

gens Befallningshafvandes resolution den 30 Oktober 1899 för
förvaring af 500 kg. dynamit och 3 kg. tändhattar för dynamit
samt 10 kg. stubintråd godkända källare, derstädes jemte an¬
förda myckenhet explosiva varor äfven förvara 150 kg. krut;
hvilket, i anledning af föreskriften 1 8 30 Kungl. Förordningen
angående explosiva varor den 19 November 1897, härmed kun¬
göres, med förläggande för den, som mot ansökningen har något
att erinra, att senast inom tjuguen dagar, efter det denna kun¬
örelse blifvit i Stensele sockens kyrka uppläst, vid talans för¬
lust derom hos Konungens Befallningshafvande göra anmälan;
skolande Länsmannen i Stensele distrikt hitsända bevis om kun¬
görelsens offentliggörande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 41. J. J. Marklund har härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren Alfred Nydahl att verk¬
ställa laga skifte å krononybygget N:o 1 Åkerlund i Skellefteå
socken; Och varder, jemlikt 13 8 uti Kongl. Maj:ts förnyade Nå¬
diga MSkiftesstadga den 9 November 1866, öfriga delegare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr
af talans förlust, inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse
blifvit i Skellefteå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af för¬
rättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit
insända bevis om kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 42. Sedan A. Sköld härstädes anhållit om förord¬
nande för Förste Landtmätaren H. J. Norrman att verkställa
laga hemmansklyfning å alla egor till hemmanet Stöcksjö N:o
9 Litt. 7 om 7/« mtl i Umeå socken, varder, jemlikt 13 $ uti
Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November