OCR Output

Kongens Befallningshafvandes i Westerbottens län
Kungörelser

år 1902.

ARA ROSAS I SE Satt ISS HERTA TIIRO

Ser. B. Landskansliet. | N:ris 39—44.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 39. Nitroglycerin Aktiebolaget i Stockholm bar här¬
städes anhållit om tillstånd att anlägga ett magasin för upplag
af på en gång högst 4,000 kg. dynamit och 20 kg. tändhattar
för dynamit på en å hemmanet ?/16 mtl N:o 9 Norrmjöle, Skel-¬
lefteå socken, befintlig plats; hvilket, i anledning af föreskriften
i 8 30 Kungl. Förordningen angående explosiva varor den 19
November 1897, härmed kungöres, med förläggande för den, som
mot ansökningen har något att erinra, att senast inom fjorton
dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Skellefteå sockens
kyrka uppläst, vid talans förlust derom hos Konungens Betfall¬
ningshafvande göra anmälan; skolande Länsmannen i Skellefteå
Norra distrikt hitsända bevis om kungörelsens offentliggörande i
sagda sockens kyrka. | |

Uppläses i Stensele sockens kyrka.

| N:o 40. Uti en till Konungens Befallningshafvande in¬
gifven skrift har A. Sandberg i Stensele anhållit om tillstånd
att, uti sin å Storholmen, belägen i Ume elf och tillhörig sökan¬
dens hemman Forsvik, Stensele socken, uppförda, genom Konun¬